خرید vpn
آموزش بافتنی از پایه- درس دوم

پربازدیدترین مطالب سایت


بازدید : 3304

آموزش بافتنی از پایه- درس دوم

آموزش بافتنی از پایه- درس دوم

آموزش مقدماتی بافتنی - درس دوم شامل آموزش انواع بافت میباشد


بافت ساده :
به بافتی گفته می شود که به صورت یک رج از زیر و یک رج از رو بافته می شود و در این نوع بافت ما هیچ طرحی به کار نمی بریم.

رج :
یک ردیف بافت را یک رج می نامند در همه بافت ها ما یک رج رفت و یک رج برگشت داریم که رج رفت را رج زیر و رج برگشت را رج رو می نامند.

بافت کشباف (یک دانه ای) :
تعداد دانه ها باید جفت باشد.
رج 1) یکی از زیر یکی از رو.
رج 2 ) همان طوریکه دانه ها دیده می شوند دانه های زیر از زیر دانه های رو از رو.

کشباف (2دانه ای ) :
تعداد دانه ها باید جفت باشد.
رج 1) 2 تا از زیر 2 تا از رو.
رج 2 ) همان طوری که دانه ها دیده می شوند.

بافت جودانه :

تعداد دانه های بافت جفت باشد.
رج 1) یکی از زیر یکی از رو.
رج 2) دانه ای کـه از زیر بافته شده از رو می بافیم، دانه ای که از رو بـافته شده از زیر می بافیم یعنی در اصل دانه ها را برعکس می بافیم. رج 2 تا آخر تکرار می شود.

بافت پیچ :
در بعضی از بافت ها برای این که طرح در بافت ایجاد کنیم یک جا به جایی در دانه ها ایجاد می کنیم که به آن پیچ گفته می شود به این صورت که اگر دانه را درنظر بگیریم 4 دانه را از میل خارج کرده با میل سمت راست 2 دانه دوم را از رو گرفته و با میل سمت چپ 2 دانه اول را از پشت گرفته دانه ها را به میل سمت چپ برمی گردانیم و هر 4 دانه را از زیر می بافیم.

سورژه ساده :
سورژه ساده از 2 دانه تشکیل می شود دانه اول را نبافته از میل خارج کرده و به میل سمت راست می دهیم دانه دوم را بافته ( اززیر) و تـوسط میل سمت چپ دانه نبافته بلند کـرده و دانـه بافته شده را از میان آن رد کـرده و بـه میل سمـت راست می دهیم در اصل سورژ یک نوع کم کردن است.

سورژه دوبل :
از 3 دانه تشکیل می شود دانه اول را نبافته از میل سمت چپ گرفته و به میل سمت راست می دهیم دو دانه بعدی را 2 تا یکی می کنیم بعد با میل سمت چپ دانه نبافته را بلند کرده و دو دانه کور شده را از میان آن رد کرده و به میل سمت راست می دهیم.

بافت ساده :
دانه ها به تعداد دلخواه بستگی دارد.
رج 1) همه دانه ها از زیر.
رج 2 ) همه از رو.

مدل لوزی :
مدل به 20دانه تقسیم شده است.
رج 1) 8 دانه از رو، 4 دانه از زیر، 8 دانه از رو.
رج 2) رج 2 و تمام رجهای جفت همان طوریکه دانه دیده می شوند بافته می شود.
رج 3) 8 دانه از رو ، 4 دانه را از میل خارج کرده با میل سمت راست 2 دانه دوم را از پشت گرفته و با میل سمت چپ 2 دانه اول را از رو گرفته 2 دانه میل راست را به میل سمت چپ می دهیم و 4 دانه را از زیر می بافیم.


رج 5) 6 دانه از رو، دو دانه از زیر و 2 دانه از رو را از میل خارج کرده با میل سمت راست دودانه از زیر را از رو گرفته و با میل سمت چپ 2 دانه از رو را از پشت گرفته 2 دانه از زیر را از زیر می بافیم 2 دانه از رو را از رو می بافیم، 2 دانه از زیر دو دانه از رو بعدی را نیز از میل خارج کرده با میل سمت چپ 2 دانه از زیر را از رو با میل سمت راست 2 دانه از رو را از پشت گرفته 2 دانه از رو را از رو بافته، 2 دانه از زیر را از زیر می بافیم به همین صورت هریک رج درمیان از دانه های 8 دانه ای 2 دانه را کم می کنیم و به وسط لوزی می دهیم تا زمانی که 2 دانه باقی بماند( نصف لوزی).

 

تا اینجا لوزی ما باز شده و یک نصف لوزی بافته شده است برای این که لوزی ما کامل شود به این صورت عمل می کنیم.

2 دانه از رو، 2 دانه از زیر و 2 دانه از رو را از میل خارج کرده با میل سمت چپ 2 دانه از زیر را از رو گرفته، 2 دانه از رو را با میل سمت چپ از پشت گرفته 2 دانه از رو را از رو می بافیم 2 دانه از زیر را از زیر می بافیم دوباره 2 دانه از رو و 2 دانه از زیر را از میل خارج کرده با میل سمت راست دودانه از زیر را از رو گرفته با میل سمت چپ 2 دانه از رو را از پشت گرفته 2 دانه از زیر را از زیر می بافیم 2 دانه از رو را از رو می بافیم به همین صورت بافت را ادامه می دهیم و هربار به تعداد دانه های کناری اضافه و از تعداد دانه های وسط لوزی کم خواهیم کرد.

تا 4 دانه از زیر دوباره به هم برسند و دوباره از رج 3 بافت را تکرار می کنیم.

مدل کشباف یک دانه ای:
رج 1) یکی از زیر یکی از رو.
رج 2) دانههایی که از رو بافته شده از رو می بافیم و دانـههایی که از زیر بافته شده از زیـر می بافیم. این 2 رج در تمام مراحل تکرار می شود.

بافت رکن :
بیشتر در سجاف و یقه و لبه آستین و لبه پلیور و ژاکت استفاده می شود.
طریقه بافت :
رج 1) همه از زیر
رج2) همه از زیر
رج3) همه از زیر
رج 4) همه از زیر

بافت جا دگمه :
6 تا 8 دانه برای سجاف در نظر گرفته شود. به اندازه 5 سانت بافت رکن می بافیم برای جادگمه 3 دانه از 6 دانه را بافته یک ژته 2 دانه بعدی را یکی می کنیم و دانه بعدی هم بافته می شود اگر بخواهیم جادگمه ما کوچک باشد یعنی سوراخ کوچکی داشته باشد یک ژته وسط دانه های درنظر گرفته شده برای سجاف کافی است اگر بخواهیم سوراخ بزرگتری داشته باشد و از دگمه بزرگتری استفاده کنیم دو دانه ژته پشت سرهم می بافیم که در رج پشت دو تا ژته را یکی کرده و یعنی دانه را باز کرده و به عنوان یک دانه می بافیم.

ژور زاویه ای شماره دو:
مدل به 10 دانه تقسیم شده به اضافه حاشیه.
رج 1) یک ژته ، 3 تا از زیر، یک سوژه دوبل ، 3 تا از زیر یک ژته، یکی از زیر.
رج 2) رج 2 و تمام رجهای جفت همه از رو.
رج 3) یکی از زیر، یک ژته، 2 تا از زیر، یک سوژه دوبل، 2 تا از زیر، یک ژته، 2 تا از زیر.
رج 5) 2 تا از زیر، یک ژته، یکی از زیر، یک سوژه دوبل، یکی از زیر ، یک ژته، 3 تا از زیر.
رج 7) 3 تا از زیر،یک سوژه دوبل، یک ژته، 4 تا از زیر.

 کلمات کلیدی : آموزش بافتنی - آموزش بافتنی از پایه - آموزش مدل های بافتنی - مدل های بافتنی - آموزش بافت دستکش - آموزش انواع بافت - معرفی انواع بافت - معرفی مدل های بافتنی -

آشنای محبوب 2

با توجه به موضوعات مهمی که در DVD آشنای محبوب (راهنمای زناشویی و بهداشت جنسی ) بدان پرداخته شده است از جمله مقدمات آمیزش ، رفتار جنسی، بهداشت جنسی، بیماری‌های جنسی، داروهای محرک، ناتوانی‌های جنسی، و ... و همزمان با استقبال بی‌نظیری که همچنان ازاین DVD بعمل می‌آید DVD جدید تحت عنوان ناگفته‌های زناشویی برای استفاده خانواده‌های محترم عرضه می‌گردد.

همسرانی که بعد از مدتی که از رابطه زناشویی آنها می‌گذرد ممکن است کمی‌ها و کاستی‌هایی را در ارتباط جنسی خود با همسرشان را احساس کنند و از این بابت نگران باشند.  بسیاری از افراد به علت حجب و حیا از بیان مشکلات جنسی خودداری می‌کنند و این در حالیست که میزان شیوع اختلالات جنسی در بین خانواده‌ها قابل توجه است و به مداخلات آموزشی مناسب در این زمینه نیاز دارد.

 خـريد پستي+ خرید آنلاین >> قيمت فقـط : 7500 تـومان